Polityka prywatności

Kim jesteśmy

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI, ul. Stefana Okrzei 81A, 07-200 Wyszków.
NIP: 7621966582. Adresy naszych stron internetowych to: https://pultusk.ppietruski.pl oraz https://wyszkow.ppietruski.pl.

1. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników witryn i stron internetowych oraz klientów jest INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI z siedzibą w Wyszkowie, ul. Stefana Okrzei 81A, 07-200 Wyszków zwana dalej „GGPP”. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w celu kontaktu z administratorem danych osobowych należy kierować na adres: ppietruski@gmail.com.

Administrator wyznaczył także Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: ppietruski@gmail.com.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI jako administrator zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów przestrzegając przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI jako administrator danych osobowych użytkowników i klientów, zbierając i przetwarzając dane osobowe użytkowników i klientów stosuje zasady wynikające z obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych przepisów, tj.:

 • minimalizacji danych osobowych i ograniczenia celu przetwarzania,
 • przetwarzania danych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 • integralności i poufności przetwarzanych danych osobowych,
 • ograniczenia czasu przetwarzania i przechowywania danych do niezbędnego minimum.

Użytkownik/klient INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI może być poproszony przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI o podanie w szczególności następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres email, adres korespondencyjny, NIP, numer telefonu.

Podanie danych osobowych przez użytkownika/klienta jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi/produktu GGPP, w tym do zawarcia umowy na produkt/usługę GGPP. W takim przypadku konsekwencją braku podania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z produktu/usługi INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI

Dane osobowe podawane przez użytkowników przetwarzane są przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI dla celów:

 • zakupu przez użytkownika/klienta produktów i usług INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI,
 • obsługi użytkownika/klienta w zakresie świadczonych przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI usług,
 • prowadzenia działań marketingowych w zakresie produktów i usług oferowanych przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI,
 • prowadzenia przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
 • podejmowania przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI działań związanych z prowadzoną przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI działalnością gospodarczą, w tym działań analitycznych, statystycznych, archiwizacyjnych, jak również dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 • wykonanie obowiązków prawnych ciążących na INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

Podstawami prawnymi przetwarzania przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI danych osobowych użytkowników/klientów są:

 • udzielona przez użytkownika/klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • konieczność przetwarzania danych osobowych użytkownika/klienta w związku z wykonaniem zawartej pomiędzy użytkownikiem/klientem a GGPP umowy lub w związku z podjęciem działań przed zawarciem takiej umowy,
 • konieczność przetwarzania danych osobowych użytkownika/klienta z związku z osiągnięciem celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez GGPP jako administratora danych,
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na GGPP.

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI jako administrator danych osobowych wdrożył i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Komunikacja pomiędzy urządzeniem końcowym użytkownika/klienta, a serwerem/serwerami GGPP w przypadku przekazywania danych osobowych jest chroniona poprzez szyfrowanie komunikacji z użyciem protokołu SSL.

Dane osobowe podawane przez użytkowników i klientów GGPP chronione są zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane na zabezpieczonych serwerach na terytorium UE (Firma InsERT S.A obsługuje wszystkie dane przekazane w rezerwacji online. Link do polityki prywatności: Polityka prywatności INSERT) i nie są przekazywane do państw trzecich, z zastrzeżeniem przypadków, gdy dane te mogą być przekazywane do państw trzecich w związku ze współpracą pomiędzy GGPP a Microsoft, Amazon, Google i/lub Facebook (pkt 4 poniżej). Dane mogą być przez GGPP przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec podmiotu, do którego należą dane żadnych skutków prawnych lub z w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

Dane osobowe użytkownika/klienta GGPP (z zastrzeżeniem postanowień pkt 3.1 poniżej) mogą być udostępnianie przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI innym podmiotom wyłącznie w przypadku uzyskania od użytkownika/klienta wyraźnej zgody na udostępnienie, jak również podmiotom upoważnionym do uzyskania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sąd, prokuratura, Policja).

Dane osobowe podane przez użytkownika/klienta są przetwarzane przez GGPP wyłącznie przez okres korzystania przez tego użytkownika/klienta z usług GGPP (szczegółowe uregulowania w tym zakresie znajdują się w regulaminach i umowach na poszczególne usługi/produkty GGPP), a w przypadku zawarcia pomiędzy użytkownikiem/klientem a GGPP umowy – do czasu zakończenia obowiązywania tej umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody przez użytkownika/klienta, o ile była ona podstawą przetwarzania jego danych.

Każdy użytkownik/klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI narusza przepisy o ochronie danych osobowych lub też jego prawa i wolności.

Użytkownikowi/klientowi, który podał GGPP swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez użytkownika/klienta informacji opiera się na udzielonej przez użytkownika/klienta zgodzie, użytkownik/klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administratorem wszelkich danych innych podmiotów, które mają status danych osobowych, a które użytkownik/klient powierza INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI do przetwarzania jest wyłącznie użytkownik/klient.

Użytkownik/klient powierza GGPP przetwarzanie danych osobowych innych podmiotów w imieniu użytkownika/klienta wyłącznie po zawarciu pomiędzy użytkownikiem/klientem a INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Logi systemowe

Każda wizyta użytkownika korzystającego z witryny należącej do INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI jest automatycznie rejestrowana na serwerze/serwerach GGPP w sposób standardowy w tzw. logach systemowych poprzez zapisywanie danych obejmujących: datę odwiedzin witryny oraz czas pozostawania na witrynie, jak również adres IP komputera, z którego następuje wejście na witrynę. Dane z logów systemowych wykorzystywane są przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI wyłącznie dla celów statystyk odwiedzin witryn internetowych INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI

3. Pliki cookies GGPP

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI w swoich witrynach internetowych wykorzystuje pliki cookies, szczegółowo opisane poniżej. Jeśli korzystacie Państwo z nich bez zmiany ustawień przeglądarki w Waszym urządzeniu, oznacza to, że wyrażacie zgodę na użycie tych plików. W każdym momencie jednak możecie Państwo zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o tym użyciu. Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje na ten temat.

Witryny internetowe INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI wykorzystują pliki cookies (tzw. ciasteczka), które służą identyfikacji przeglądarki, z której korzysta użytkownik podczas korzystania z witryny INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI Pliki cookies są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez witrynę internetową do urządzenia użytkownika i na nim zapisywane, które następnie serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia. GGPP może wykorzystywać również inne technologie podobne w swojej funkcjonalności do plików cookies. Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, określoną przez właściciela witryny wartość oraz czas przechowywania na urządzeniu użytkownika. Do stosowanych przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI plików cookies należą co najmniej następujące typy plików cookies:

 • sesyjne, które pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przez niego przeglądarki (usunięcia jej z pamięci operacyjnej urządzenia);
 • trwałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony przez właściciela witryny lub do momentu ich skasowania przez użytkownika;
 • statystyczne i umożliwiające śledzenie ruchu w na stronach internetowych przy wykorzystaniu usług Google Analytics.

Pliki cookies są powszechnie stosowane przez większość rozbudowanych witryn/stron www, m.in. dla celów poprawy jakości ich działania. Pliki cookies są wykorzystywane w witrynach należących do INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI wyłącznie do następujących celów:

 • umożliwienie logowania do sekcji chronionych hasłem, przeznaczonych dla wybranych grup użytkowników (np. partnerów handlowych firmy);
 • uzależnienie sposobu prezentacji wybranych elementów witryn od decyzji użytkowników;
 • wyświetlania specjalnych komunikatów informacyjnych i reklamowych;
 • prowadzenia statystyk odwiedzin, czyli pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryn;
 • optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI

3.1 Pliki cookies podmiotów współpracujących z GGPP

W witrynach internetowych GGPP mogą być zamieszczane również pliki cookies podmiotów trzecich współpracujących z GGPP, tj.:

 • Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, USA
 • Facebook, z siedzibą: Facebook Ireland, Hanover Reach 5-7, Hanover Quay, Dublin 2, Irlandia
 • Crazy Egg, Inc. z siedzibą w 16220 E. Ridgeview Lane, La Mirada, USA

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI wykorzystuje ich usługi związane z emisją reklam, komunikatów marketingowych, materiałów multimedialnych oraz prowadzeniem i zaawansowaną analizą statystyk odwiedzin witryn GGPP. Wymienione wyżej podmioty współpracujące informują o własnych regulacjach dotyczących polityki prywatności:

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami na temat plików cookies oraz sposobu ich wykorzystywania.

3.2 Wyłączenie plików cookies

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na kontrolę działania mechanizmu cookies, włącznie z jego całkowitym wyłączeniem. Brak zmiany ustawień przez użytkownika w zakresie plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik.

Każdy użytkownik witryny INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI może w dowolnym momencie zablokować dostęp do plików cookies, tj. dokonać odmowy zapisywania i odczytywania plików cookies na swoim urządzeniu poprzez:

 • wykasowanie plików cookies zapisanych na jego urządzeniu/urządzeniach końcowych przez witrynę INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI lub
 • brak wyrażenia zgody w przypadku, gdy aplikacja na stronie internetowej zapyta o zgodę na używanie plików cookies lub też
 • zmianę ustawień przeglądarki internetowej.

Aby dokonać zmian ustawień aktualnie używanej przez użytkownika przeglądarki internetowej, konieczne jest zapoznanie się z zasadami dokonywania tych zmian odmiennymi dla każdej z dostępnych przeglądarek. Informacje na temat ustawień cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dla komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów itp.) dostępne są stronach ich producentów, tj. m.in.:

4. Powiadomienia WebPush

(dotyczy użytkowników przeglądarek Google Chrome i Mozilla Firefox)

Obecni, a także potencjalni klienci i partnerzy INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI, odwiedzający stronę pultusk.ppietruski.pl oraz użytkownicy platformy Agralan w domenie agralan.pl, mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie treści marketingowych dotyczących oferty programów i usług GGPP z użyciem technologii WebPush (dalej jako powiadomienia), stając się w wyniku wyrażonej zgody subskrybentami powiadomień (dalej jako subskrybenci). W odniesieniu do użytkowników platformy Agralan dostępnej w domenie agralan.pl powiadomienia wykorzystywane są również w celu informowania użytkownika o procesach przebiegających w aplikacji na platformie Agralan.

Subskrybenci powiadomień będą je otrzymywać także wtedy, gdy nie będą mieli otwartej w przeglądarce (tylko Google Chrome i Mozilla Firefox) żadnej strony GGPP. Powiadomienia wyświetlane są przy prawej krawędzi ekranu, mają tytuł i ikonkę z logo firmy GGPP, opcjonalną krótką treść, w tym informację marketingową GGPP oraz są „klikalne”, tzn. kliknięcie na nie lewym przyciskiem myszy spowoduje otwarcie w nowej zakładce przeglądarki strony ze szczegółową informacją marketingową.

Aby stać się subskrybentem i otrzymywać powiadomienia klient i/lub partner musi, używając przeglądarki współpracującej z technologią WebPush (Google Chrome i Mozilla Firefox), wejść na stronę pultusk.ppietruski.pl i wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień w oknie, które pojawi się pod paskiem adresu. Ponieważ wygląd okienek, za pomocą których można wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień, różni się między przeglądarkami, dlatego na końcu niniejszego punktu zamieszczone zostały odnośniki do pomocnych materiałów dla każdej z obsługiwanych przeglądarek.

Otrzymywanie powiadomień może zostać wycofane lub zablokowane przez klienta i/lub partnera w każdej chwili w używanej przez niego przeglądarce. Instrukcja, jak to zrobić, znajduje się w odnośnikach poniżej:

5. Integracja zarezerwuj.pl z Kalendarzem Google

W ramach należącej do INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI aplikacji zarezerwuj.pl użytkownik aplikacji ma możliwość skorzystania z integracji aplikacji z Kalendarzem Google (Google Calendar), który jest darmowym kalendarzem internetowym stworzonym i dostarczanym przez Google, pozwalającym na tworzenie i udostępniania publicznych kalendarzy.

Przetwarzanie danych, w tym ich integracja z Kalendarzem Google jest niezbędne w celu skorzystania z automatycznego eksportowania rezerwacji z aplikacji zarezerwuj.pl do kalendarza Google w postaci Wydarzeń.

Dane użytkowników Google i użytkowników aplikacji zarezerwuj.pl, podlegające integracji z Kalendarzem Google w ramach aplikacji zarezerwuj.pl, są wykorzystywane i przetwarzane przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI w następujący sposób i w następującym zakresie:

1) Dane przechowywane przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI:

 • kalendarze stworzone przez aplikację zarezerwuj.pl (ID oraz tytuł)
 • wydarzenia stworzone przez aplikację zarezerwuj.pl (ID) oraz
 • tokeny (access i refresh).

2) Uprawnienia posiadane przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI:

3) Uprawnienia wykorzystywane przez INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI:

 • tworzenie kalendarzy;
 • edycja i usuwanie kalendarzy stworzonych przez i w aplikacji zarezerwuj.pl – INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI nie edytuje i nie usuwa kalendarzy stworzonych poza aplikacją zarezerwuj.pl;
 • tworzenie, edycja i usuwanie wydarzeń – wyłącznie w kalendarzach stworzonych przez i w aplikacji zarezerwuj.pl;
 • cofanie uprawnień aplikacji zarezerwuj.pl do konta Google po wykonaniu akcji „Rozłącz z kontem Google” przez użytkownika).

W pozostałym zakresie zastosowanie mają postanowienia polityki prywatności Google dostępnej pod adresem:

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami na temat zasad i sposobu przetwarzania i wykorzystywania danych przez Google w tym obszarze.

6. Zmiana polityki prywatności

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki prywatności na stronach/witrynach internetowych INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA lek. med. PAWEŁ PIETRUSKI

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 06.06.2022 r.